Целите на проекта

imgПроект Special Educational Needs and Disability Inclusion (SENDI) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програмата за учене през целия живот, секторна програма Леонардо да Винчи (трансфер на иновации).

Проектът се реализира от м. октомври 2013 г. до м. септември 2015 г. в пет държави от ЕС: Испания, Чешката република, България, Холандия и Великобритания.

Голямата цел на проекта е предлагането на международен стандарт за сертифициране на професионално обучение на хора със специални образователни потребности и по-специално на учещи с различни увреждания.

Ключови цели:

  1. Привличане на вниманието върху прозрачността на компетенциите чрез нива, които улесняват разбирането и сравняването.
  2. Подкрепа за натрупването на кредити и трансфера на кредити в началното и последващото професионално обучение.
  3. Изясняване на възможностите рамката за сертифициране на хора със специални образователни потребности да бъде свързана с Европейската квалификационна рамка.
  4. Подкрепа на личностното развитие чрез увеличаване на броя на сертифициранията и намаляване на бариерите пред групите в риск за включване към квалификации, свързани с нива от Европейската квалификационна рамка.
  5. Подкрепа за конкурентоспособна и динамична икономика, базирана на знания, чрез улесняване на включването.
  6. Създаване на условия за стартиране на нови бизнеси в сферата на услугите, които да могат да подкрепят и поддържат продължаващото развитие на сертифицирането на учещи със специални образователни потребности.